kdo jsme a co děláme

 • naším posláním je výchova a vzdělávání dětí a žáků od 2 let s kombinovanými vadami (mentální postižení, různé formy dětské mozkové obrny, smyslové vady, autistické rysy, autismus)
 • hlavním cílem je komplexní působení na osobnost dětí a žáků, rozvíjíme jejich motorickou, duševní, rozumovou a psychickou oblast
 • odborný pracovní tým tvoří kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci s dlouholetou praxí
 • vzdělávací proces prolíná řada speciálně pedagogických přístupů a metod
 • jsme certifikované pracoviště Bazální stimulace a konceptu Snoezelen-MSE
 • jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a Fakulty veřejných politik v Opavě
 • zajišťujeme reciproční aktivity a odborné praxe studentům VŠ, VOŠ, SŠ a frekventantům dalších vzdělávacích institucí
 • zpracováváme odborné materiály (publikace, metodiky, DVD, kazuistiky, případové studie)
 • organizujeme kulturně společenské, sportovní a výtvarné akce, pro rodiče také odborné semináře
 • účastníme se celostátních i mezinárodních aktivit (soutěže, výstavy děl, přehlídky, konference, kongresy)
 • organizujeme a účastníme se také humanitární pomoci (sbírky ošacení, rehabilitačních a školních pomůcek) v ČR a i v zahraničí
 • našim zřizovatelem je Diakonie českobratrské církve evangelické
 • vycházíme z křesťanských hodnot, vzděláváme všechny děti bez ohledu na druh, míru, kombinaci obtíží z různých částí Ostravy a přilehlých měst
 • pomáháme jiným organizacím ze školství, zdravotnictví a sociální sféry. I my pomáháme.

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod