Dagmar Dedrle Vavrošová

V rámci depistáží na zařízeních poskytujících speciální přístupy ve vzdělávání, které zkoumaly celkovou úroveň rozvoje kognitivních funkcí a řečových dovedností u dětí s těžkým kombinovaným handicapem, jsem měla možnost dlouhodobě sledovat rozvoj komunikačních dovedností, verbálním i neverbálním způsobem u žáků tohoto zařízení s možností seznámení se s kompenzací jejich nerovnoměrného vývoje v oblasti kognitivních funkcí, grafomotoriky, adaptability a prvků chování.

Odborná a morální příprava pedagogických, výchovných pracovníků zařízení, včetně asistentů pedagoga jsou na vysoké úrovni. Četnost užívaných metod stimulujících všestranný rozvoj žáka v oblasti kognitivních, motorických, komunikačních a sociálních dovedností jso zárukou rozvoje psychomotorických funkcí dětí a žáků, překážkou pro stagnaci vývoje.

Celková pozitivní atmosféra a pracovní klima školy je zárukou pro spokojenost žáků a jejich rodičů s optimistickou prognózou důstojné, adekvátní a stále se rozvíjející integrace do společnosti.

Mgr. Dagmar Dedrle Vavrošová
logoped, SPC Ostrava-Zábřeh

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod