Renata Kovářová

Základní škola speciální Diakonie ČCE působí v Ostravě od roku 1993. Od té doby se významně podílí na výchově a vzdělávání jedinců s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. V průběhu posledních let se ve škole vytvořil stabilní pedagogický kolektiv, který se v oblasti péče o jedince daným typem postižení neustále vzdělává. Zvyšování kvalifikace probíhá jednak formou bakalářského či magisterského studia speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, dále pak absolvováním různých akreditovaných kurzů, jako jsou MAKATON, bazální stimulace, muzikoterapie apod.

Od roku 2004 pedagogičtí pracovníci školy úzce spolupracují s členy katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Jedná se o spolupráci na úrovni pedagogických praxí studentů oboru speciální pedagogiky. Vzhledem k vysoké úrovni péče o jedince s těžkým mentálním a kombinovaným postižením, která je v Základní škole speciální Diakonie ČCE zajišťována, se studenti dovídají mnoho užitečných informací o jednotlivých typech postižení i o terapiích, které jsou dětem ve škole poskytovány. Výrazným přínosem pro studenty je i fakt, že se těchto terapií mohou aktivně účastnit. Jako příklad lze uvést bazální stimulaci, terapii v místnosti Snoezelen, bucofaciální terapii, canisterapii a hipoterapii.

Další úroveň spolupráce mezi Základní školou speciální Diakonie ČCE a Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, katedrou speciální pedagogiky, spočívá v řešení projektů týkajících se výchovy a vzdělávání žáků s mentálním a kombinovaným postižením. V letech 2007 - 2008 byl řešen projekt "Zkvalitňování výchovy a vzdělávání žáků s těžkým kombinovaným postižením a jejich integrace do společnosti". Nositelem projektu byla Základní škola speciální Diakonie ČCE, partnery byly vysoké školy působící v Ostravě, tj. Vysoká škola báňská - technická univerzita a Ostravská univerzita.

Již v současné době je kapacita školy zcela naplněna. Žáky školy jsou nejen děti z Ostravy, ale i z jejího širšího okolí. Škola zajišťuje svoz dětí do školy a ze školy, což velmi pomáhá zejména těm rodičům, kteří nejsou schopni své dítě do zařízení denně dopravovat. Svoz dětí je možný zejména díky projektům, které ředitelka a další pracovníci školy podávají. Vzhledem k vysoké úrovni poskytovaných aktivit je o školu mezi rodiči postižených žáků velký zájem a kapacita školy mnohdy neumožňuje vyhovět všem žádostem o přijetí žáka. Zejména z tohoto důvodu je nezbytné zajistit obdobné zařízení i v dalším městě Moravskoslezského kraje.

PaedDr. Renata Kovářová
odborný asistent
katedra speciální pedagogiky PdF Ostravské univerzity

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod