MATEŘSKÁ ŠKOLA

Třídy mateřské školy se nacházejí na pracovištích školy ve Vítkovicích a v Hrabůvce. Celková kapacita je 20 dětí, z toho ve Vítkovicích 6 dětí.

Přijímány jsou děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které pro naplnění svých vzdělávacích kompetencí vyžadují zajištění podpůrných opatření. Naším hlavním záměrem je rozvoj každého dítěte s přihlédnutím k jeho individuálním možnostem a schopnostem jak po stránce fyzické a psychické tak po stránce sociální. Výchovně vzdělávací proces zaměřujeme na rozvíjení učení a poznání dítěte, na osvojování základů hodnot naší společnosti a na získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat svoji jedinečnost.

Specifickými cíli vzdělávaní je komplexní péče o děti se zdravotním postižením. Usilujeme o zmírnění nebo odstranění zdravotního handicapu dětí pomocí speciálně pedagogických metod a postupů. Za podstatné považujeme rozvoj komunikačních dovedností a nácvik alternativních způsobů komunikace jako základu speciálně pedagogické péče. Využíváme podpůrná opatření zohledňující speciálně vzdělávací potřeby dětí, s jejichž pomocí mohou dosahovat výsledků, které odpovídají jejich maximálním možnostem.

Základními prostředky naplňování našich cílů jsou vhodně upravené podmínky vzdělávání, přítomnost asistenta pedagoga,  osobních asistentů, individuální práce s dětmi, odborná péče zaměřená na speciálně pedagogické metody, formy práce a postupy (strukturované učení, TEACCH program, Bazální stimulace, alternativní a augmentativní komunikace, znaková řeč Makaton, zraková stimulace, vizualizace), užívání kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (balanční míče, vodní lůžko, hmatové panely a kastlíky, světelné panely, pískovnička, manipulační desky, kuličkový suchý bazén, speciální počítačová klávesnice, monitory, I tablety,), využívání speciálních didaktických materiálů (globální čtení, speciální počítačové programy Petit, logopedický program, vlastnoručně vyrobené didaktické pomůcky dle individuálních potřeb dětí), podpůrné terapie (logopedie, nafukovací dlahy PANAt, rehabilitační cvičení, cvičení na válcích, balančních deskách, míčích, fyzioterapie, masáže, arteterapie, perličkové koupele, pravidelné návštěvy bazénu, canisterapie, Celostní muzikoterapie).

Školní vzdělávací program mateřské školy  vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, více viz: ŠVP MŠ

Strava je dětem dovážena a vydávána výdejnou školy. V místnostech se nenacházejí fyzické překážky, které by mohly omezovat schopnosti dětí s postižením zapojovat je do běžných činností. Do MŠ vcházejí děti a rodiče vchodem v přední části budovy, imobilní děti rampou v zadní části budovy.  Zdravotně hygienická zařízení i nábytek vyhovuje potřebám dětí. Převážná část hraček je z přírodních materiálů. Jsou to hračky a pomůcky podporující tvořivost a  fantazii dětí a rozvíjející jejich manuální zručnost.

Každoročně také organizuje semináře pro zákonné zástupce našich žáků a dětí, kterých se mohou bezplatně zúčastnit. Cílem těchto seminářů je seznámit rodiče se speciálními pedagogickými přístupy a metodami, které by mohli využívat také v domácím prostředí, což jim usnadní péči o dítě a podpoří samotný komplexní vývoj dítěte. Jsou seznamováni jak správně manipulovat a napolohovat své dítě v průběhu odpočinku i příjmu stravy, jak nastimulovat bucofaciální orofaciální oblast a tím připravit svalstvo na příjem tekutin a potravy, se způsoby nonverbální komunikace apod. Pravidelně se realizují aktivity pro děti: vodní rehabilitace, výlety, kterých se mohou rodiče zúčastnit společně se svými dětmi.

 

Pro podrobnější informace a sjednání termínu pro návštěvu školy nás můžete kontaktovat.

 

 

 

 

 

 

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod