PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ

je součástí základní školy speciální. Poskytuje dětem se specifickými vzdělávacími potřebami nezbytnou přípravu na vzdělávání. Přípravný stupeň umožňuje vzdělávání dítěte od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku nejdéle však do 8 let věku. Tzn. že v přípravném stupni jsou vzdělávány děti před započetím povinné školní docházky, jde tudíž o vzdělávání předškolní.

Výuka probíhá v rozsahu 4 hodin denně, to znamená 20 hodin týdně a zahrnuje potřebnou individuální a skupinovou speciálně pedagogickou péči a ucelenou rehabilitaci. Děti mají možnost se účastnit všech aktivit, které škola nabízí. V rámci vzdělávání využívají všechny speciální místnosti a speciálně pedagogické pomůcky a zařízení stejně jako děti plnící povinnou školní docházku. Zákonní zástupci hradí měsíční školné ve výši 300,-Kč. 

Vzdělávání probíhá na základě vypracovaných individuálních plánů rozvoje, který vychází ze Školního vzdělávacího programu „Škola plná zážitků“. Cílem vzdělávání dětí v předškolním věku není poskytnout dětem určité množství konkrétních vědomostí a dovedností, ale jejich příprava na další vzdělávání, adaptace na školu a na proces učení. ŠVP ZŠS

Vzdělávání dětí v přípravném stupni umožňují všechny pracoviště. Pro podrobnější informace a návštěvu školy kontaktujte jednotlivá pracoviště: Kontakt

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod