ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

Jsme škola rodinného typu, dbáme na klidné a pohodové prostředí. Upevňujeme sebevědomí žáků a vědomí vlastní hodnoty, snažíme se poskytnout žákům takové dovednosti a znalosti, které jim umožní se co nejsamostatněji zapojit do společenského, případně pracovního života.

Základní škola speciální má celkovou kapacitu 84 žáků (O-Vítkovice 24 žáků, O-Poruba 24 žáků, O- Hrabůvka 24 žáků, Hlučín 12 žáků). Zabezpečuje výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, a to pro žáky se zdravotním postižením – souběžným postižením více vadami. Vzdělává žáky s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením a vadami řeči, tedy žáky postižené dvěma nebo více na sobě kauzálně nezávislými druhy postižení.

Docházka do základní školy speciální je desetiletá. Organizačně se člení na dva stupně: 1. stupeň (1. - 6. ročník) a druhý stupeň (7. - 10. ročník). Po ukončení povinné školní docházky žáci získávají Základy vzdělání.

Výuka ve všech ročnících probíhá podle Školního vzdělávacího programu. (ŠVP) pro základní školu speciální „Škola plná zážitků“, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální. ŠVP je u každého žáka doplněn individuálním vzdělávacím plánem.

Samotné vyučování probíhá v blocích, kde jsou zastoupeny předměty dle rozvrhu, jenž je dán učebním plánem vzdělávacího programu. Těžiště práce spočívá ve výchovně-vzdělávací činnosti zaměřené na poskytování elementárních vědomostí, dovedností a vytváření návyků.

S přihlédnutím k individuálním potřebám a možnostem jsou děti začleněny do systému ucelené rehabilitace, který zahrnuje individuální fyzioterapeutickou péči, Snoezelen (strukturované tematické hodiny), hydromasážní a perličkové koupele, aplikaci nafukovacích dlah PANAT, synergickou reflexní terapii, orofaciální a bucofaciální stimulaci, vertikalizování, tejpování, míčkování, individuální a skupinové canisterapeutické lekce, hipoterapii, aktivní a receptivní muzikoterapii.

Zákonní zástupci hradí měsíční školné ve výši 300,-Kč.

Pedagogický sbor na obou pracovištích je plně kvalifikovaný, zkušený, odborně způsobilý k poskytování speciálně pedagogických přístupů, konceptů a dalších výchovně vzdělávacích metod.

Na každém pracovišti mají možnost děti využívat dvě multisenzorické místnosti Snoezelen, rehabilitační místnosti, cvičnou kuchyňku, školní družinuškolní výdejnu.

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod