Projekt EU

 
Název projektu: Zkvalitňování výchovy a vzdělávání žáků s těžkým kombinovaným postižením a jejich integrace do společnosti
Název programu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
Název opatření: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání
Číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.3
Finanční podpora: 2.084.824 Kč
Doba realizace projektu: 1.1.2007 - 30.6.2008
Realizovaný projekt je zaměřen na zlepšení systému vzdělávání a odstranění komunikačních bariér žáků s těžkými kombinovanými vadami, ve snaze zajistit jejich další osobnostní rozvoj a efektivnější začlenění do vzdělávacího systému a společenských struktur.

Specifickými cíli projektu jsou:
 • • Tvorba metodiky školního vzdělávacího programu
 • • Vyškolení pedagogů, kteří budou implementovat nové a inovované programy do vzdělávacího systému školy
 • • Vytvoření studijních opor, které umožní hendikepovaným žákům lepší komunikaci s pedagogickými pracovníky
 • • Formou exkurzí a krátkodobých ozdravných studijních pobytů umožnit integraci žáků do běžného života
Mezi klíčové aktivity patří:
 • • Tvorba koncepce školního vzdělávacího programu
 • • Tvorba vzdělávacích modulů speciální pedagogiky
 • • Tvorba učebních opor
 • • Realizace školení pedagogických pracovníků
 • • Realizace pilotního ověření vzdělávacího programu
Nový vzdělávací program je složen z modulů zaměřených na tyto oblasti:
 1. Speciální pedagogika
 2. Speciální terapeutická péče
 3. Alternativní a augmentativní komunikace
 4. Týmová práce
Součástí vzdělávacího programu projektu jsou rovněž aktivity, které umožňují odstraňování komunikačních a společenských bariér.

Vzdělávací program je zaměřen na problematiku rozvoje komunikativních dovedností, na tvorbu komunikačních tabulek a na poznávání symbolických obrázků pro děti, které mohou komunikovat jen alternativními způsoby, tzn., nemohou mluvit, psát, znakovat atp. a jsou tedy odkázání na jiné způsoby komunikace.

Program je navržen tak, aby s ním mohly pracovat děti i s kombinovaným postižením, alespoň v rámci jednotlivých úkolu samostatně, i proto je jejich ovládání velmi jednoduché. V rámci programu jsou využívány počítače, které generuje různé zvukové podněty a jednotlivé úkoly jsou členěny jak z hlediska složitosti zvukových podnětů, tak z hlediska složitosti řešení úloh.

Vzdělávací program rozvine pomocí samostatné, přitažlivé formy komunikativní schopnosti od identifikace zvuku, hudby a hlasu, přes detekci, srovnání a výběr slabik, samohlásek a souhlásek.

Nejsilnější stránkou tohoto projektu je zajištění těžce hendikepovaným žákům maximální rozvoj osobnosti a umožnění prožívat jim „normální život“ jako jejich zdravým vrstevníkům.

Partneři projektu:
 1. Ostravská univerzita v Ostravě
 2. VŠB - Technická univerzita Ostrava
 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z REALIZACE PROJEKTU:

Závěrečná konference k projektu „Zkvalitňování výchovy a vzdělávání žáků s těžkým kombinovaným postižením a jejich integrace do společnosti“ se konala 4. června 2008 v prostorách Nové auly VŠB -Technické univerzity Ostrava, jednoho z partnera projektu. Záštitu převzal děkan Fakulty strojní prof. Ing. Radim Farana CSc. Projekt konkrétně a aktivně napomohl ke zkvalitnění výchovy a vzdělávání žáků s těžkým kombinovaným postižením a jejich integraci do společnosti. Projekt byl prvním projektem školy, na který využila možnosti dotace z evropských strukturálních fondů a projekt mohl být realizován za spolufinancování Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V rámci projektu „Zkvalitňování výchovy a vzdělávání žáků s těžkým kombinovaným postižením a jejich integrace do společnosti“ byli od ledna 2007 do června 2008 prostřednictvím odborných kurzů proškolení speciální pedagogové školy, byl vytvořen vzdělávací systém, který umožnil využití nových moderních metod z oblasti speciální pedagogiky, terapeutické péče, komunikace atd., a který byl v konečné fázi projektu pilotně ověřen. Vzdělávací program se zaměřil na problematiku rozvoje komunikativních dovedností, na tvorbu komunikačních tabulek a na poznávání symbolických obrázků pro děti, které mohou komunikovat jen alternativními způsoby, tzn. nemohou mluvit, psát, znakovat atp. a tudíž jsou odkázáni na jiné způsoby komunikace.

Konference se zúčastnili jak odborníci, tak široká veřejnost. Zahájena byla úvodním slovem děkana Fakulty strojní VSB-TU prof. Ing. Radima Farana CSc., vedoucím katedry Speciální pedagogiky OU Doc. PaedDr. Petra Franioka, Ph.D. a ředitelkou Základní školy speciální Diakonie ČCE Ostrava Mgr. Irenou Savkovou. Dále vystoupila s příspěvkem odborná referentka Odboru speciálního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marta Teplá, asistentka poslankyně parlamentu České republiky PaedDr. Milady Halíkové Monika Havlíčková. Koncepci vytvořeného vzdělávacího systému představila ředitelka školy, výstupy a výsledky pilotního ověření vytvořeného vzdělávacího programu pak prezentovali speciální pedagogové školy Bc. Iveta Hrabcová, Bc. Zuzana Lažková, Bc. Lenka Drápalová, Ivana Mišúnová a Martin Pika. Zkušenosti s partnerstvím speciální školy a vysoké školy zhodnotili vedoucí katedry Speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., odborná asistentka katedry Speciální pedagogiky PaedDr. Renata Kovářová a zástupkyně proděkana pro externí pracoviště Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava Dr. Ing. Anna Plchová. O efektivnosti a konkrétním vlivu současného vzdělávacího procesu na rozvoj osobnosti žáka školy pohovořila i matka jednoho z žáků školy. Vystoupila také logopedka Mgr. Dagmar Dedrle Vavrošová a průběh odborné praxe studentek oboru Pečovatelství na speciální škole zhodnotila Bc. Dagmar Sabóová.

Účastníci konference hodnotili vysokou úroveň prezentace projektu z oblasti praxe, kterou přednášeli přímo speciální pedagogové školy. Tato konference se lišila od jiných nejen tím, že prezentovala praktické zkušenosti a dovednosti při vzdělávání dětí a žáků s kombinovaným postižením, ale také prezentací netradičních výukových metod a obsáhlým příspěvkem matky postiženého dítěte. Její odvahu vystoupit na veřejnosti s problematikou vzdělávání a výchovy dítěte ocenili všichni účastníci, zvlášť pro odborníky - teoretiky speciální pedagogiky byl názor matky neocenitelným. Konferenci lze hodnotit velmi kladně, zvolené téma je stále v ČR nerozpracované a pro odbornou veřejnost zajímavé. Svědčí o tom vysoká účast na první konferenci, kterou pořádala tak malá škola, jakou Základní škola speciální Diakonie ČCE je, a dále také zpětnou vazbou v reakci na konferenci - telefonáty, emaily, návštěvy ve škole, zájem rodičů o vzdělávání v naší škole i hodnocení odborníků.

Díky realizace projektu mohly být zakoupeny kompenzační speciální didaktické pomůcky a také kvalitní výkonná výpočetní technika s dotykovými monitory a speciální výukové počítačové programy, které umožňují rozmanitost výuky i u dětí s tím nejtěžším postižením a mohly být využity nové formy výuky v praxi.

V rámci projektu proběhly i další pro rozvoj děti velmi příznivé akce. Byly uspořádány dva ozdravné pobyty v přírodě, které se konaly v podhůří Beskyd na Ostravici v rekreačním zařízení Chata Teplárna. Pro děti byl připraven bohatý program: karneval, olympijské hry, táborák, návštěva hradu Hukvaldy, plavání v aquaparcích, pobyty v okolí a další rehabilitační aktivity.

Nejsilnější stránkou projektu bylo zajištění těžce handicapovaným žákům maximální rozvoj jejich osobnosti a umožnění prožívat jim „normální život“ jako jejich zdravým vrstevníkům.
V rámci projektu se v termínu 12. 5. - 16. 5. 2008 uskuteční ozdravný pobyt v přírodě. Již tradičně se realizuje v podhůří Beskyd na Ostravici, v rekreačním zařízení Chata Teplárna.

Pro děti je připraven bohatý program:
 • • Olympijské hry
 • • Vědomostní soutěž Šikulka
 • • Vodní rehabilitace na Olešné
 • • Táborák
 • • Celodenní výlet na hrad Helfštýn
 • • Hipoterapie
 • • Den s OPTYSem
 • • Pobyty v okolí a další rehabilitační aktivity
Týdenního ozdravného pobytu se účastní dobrovolníci-studenti oboru Pečovatelství a Speciální pedagogiky. Tato školní aktivita uzavírá realizaci výše uvedeného projektu.
V současné době probíhá realizace pilotního ověření vytvořeného nového vzdělávacího programu. Tato již 3. fáze projektu byla započata na plánovaném ozdravném pobytu v přírodě, který se uskutečnil v září letošního roku. Vyškolení pedagogičtí pracovníci uplatňují vědomosti a dovednosti získané absolvováním odborných kurzů při implementaci nových a inovovaných programů do vzdělávacího systému školy.

V rámci výuky jsou plně využívány speciální počítačové sestavy s dotykovými monitory, které pomocí speciálních didaktických programů umožňují svou jednoduchostí rozmanitost výuky i u dětí s tím nejtěžším kombinovaným postižením. Své místo ve vyučovacím procesu si velice rychle našly také nově zakoupené kompenzační, speciální a vytvořené pomůcky pro polohování, rehabilitační cvičení, rozvoj smyslového a rozumového vnímání.

V rámci nové koncepce školního vzdělávacího programu jsou již vytvořeny všechny moduly:
 • • Alternativní a augmentativní komunikace
 • • Speciální pedagogika
 • • Týmový práce
 • • Speciální terapeutická péče
Pedagogičtí pracovníci absolvovali tyto odborné kurzy:
 • • Bazální stimulace I - základní kurz
 • • Bazální stimulace II – nástavbový kurz
 • • Základy obsluhy počítačů
 • • Orofaciální a bucofaciální stimulace
 • • Polohování dle konceptu Bazální stimulace

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

„ESF - rovné příležitosti pro všechny“

http://www.msmt.cz

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod