ABA (aplikovaná behaviorální analýza)

je věda, jejíž filozofický podklad vychází z teorie behaviorismu. Prakticky aplikuje vědecké poznatky o změně chování. Zabývá se funkčním vztahem mezi prostředím a lidským chováním. Na základě podrobné analýzy se snaží zjistit, proč určité chování vzniká. Získané údaje pak slouží jako východisko pro následnou modifikaci chování. Pomocí metodologie ABA se eliminuje nežádoucí chování, učí se nové dovednosti a žádoucí chování je posilováno (Richman, 2006).

Aplikovaná behaviorální analýza může osobám s poruchami autistického spektra (PAS) pomoci při rozvoji komunikace, sociální interakce, hry, jemné a hrubé motoriky nebo při získávání akademických znalostí.

ABA terapie má již 50. letou historii zvlášť v USA. V České republice je ABA stále méně obvyklá, málo dostupná a zatím nepodporovaná zdravotními pojišťovnami. Je to metoda velmi propracovaná, specifická svou „jinakostí“, originalitou, důrazností, důsledností a do jisté míry i kontroverzně hodnocená.

Celosvětová popularita ABA přístupu stále roste, začínají se u nás zakládat ABA centra pod vedením certifikovaných analytiků. Zájem vzrůstá především z řad rodičů dětí s autismem, zájem o získání více relevantních informací projevují také odborníci pracující s osobami s PAS. Postupů ABA využívají také certifikovaní terapeuti v přímé práci s dítětem, využívá se v individuální terapii, ale i ve skupinové práci. Doporučuje se zavádět behaviorální analýzu v terapii dítěte již po pozitivním záchytu na PAS v 18 až 24 měsících.

Spolupráce s certifikovanou terapeutkou ABA jsme započali v únoru 2020 na žádost rodiče. Terapeutka docházela na pracoviště školy v Ostravě – Porubě 1 x týdně, s žákem pracovala individuálně a dle potřeb i ve skupině.

 

PaedDr. Irena Johanka Savková

 

RICHMAN, Shira. Výchova dětí s autismem: aplikovaná behaviorální analýza. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-102-6.

 

 

 

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod