MAKATON 

je jazykový program, který užívá ke komunikaci znaky doplněné mluvenou řečí a symboly. Byl navržen logopedkou Margaret Walker ve Velké Británii. Postupně se vyvíjel a v sedmdesátých letech byl upraven do dnešní podoby. Znaky vycházely buď z přirozeného znakového jazyka určité komunity, nebo ze znakových systémů, které se používaly pro výuku neslyšících. Zpočátku byl používán při práci s dětmi s mentálním postižením a autismem, které slyšely, ale nekomunikovaly mluvenou řečí nebo jí špatně rozuměly.

Později byl tento komunikační systém využíván zejména u lidí s těmito typy postižení:

 • neslyšící s mentálním postižením
 • slyšící s mentálním postižením, kteří nekomunikují mluvenou řečí a špatně jí rozumějí
 • osoby s mentálním a tělesným postižením
 • základní prostředek komunikace pro postižené osoby, pro které je mluvená řeč velmi obtížná
 • děti s autismem
 • malé neslyšící děti
 • děti s problémy artikulace
 • některé koktavé osoby trpící komunikačními problémy následkem úrazu, mozku nebo mozkové mrtvici
 • děti s potížemi v učení při objasňování významů pojmů
 • jako pomůcka napomáhající ve vývoji vyjadřování dítěte, používáním MAKATONU ve spojení s mluvenou řečí může přejít učení se znakům na učení se slovům
 • podporuje nesrozumitelnou a špatně artikulovanou řeč, může snížit frustraci
 • zraková podpora řeči u dětí s těžkými potížemi v učení
 • pro osoby s přechodnými potížemi v komunikaci jako dočasný prostředek
 • podporuje řeč malých dětí, jejichž stavy a syndromy souvisejí řečovými potížemi.

Znaky Makatonu doplňujeme mluvenou řečí, piktogramy a fotografiemi. Tím usnadňujeme každodenní komunikaci. Pedagogové informují děti o plánovaných činnostech dne, dětem umožňuje sdělit své potřeby, pocity, přání, zážitky. Všichni pedagogičtí pracovníci úspěšně absolvovali odborné kurzy a dovednosti uplatňují při osobním kontaktu s dětmi.

PaedDr. Irena Johanka Savková

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod