PIKTOGRAMY

Piktogramy definují mezinárodní normy jako vnímatelný útvar, který je vytvořený psaním, kreslením, tiskem nebo jinými postupy. Každý piktogram zastupuje jeden věcný význam a zpodobňuje ho bez vazby na řeč.

Piktogramů se stále více používá na celém světě na veřejných místech, v budovách i na budovách, v dopravě, v nemocnicích, v tištěných materiálech apod. Cílem používání těchto neverbálních informací je umožnit rychlou orientaci tam, kde by se slovní vyjádření mohlo stát překážkou v dorozumívání. Pomocí piktogramů lze předávat i různé instrukce, příkazy a varování.

Piktogramy jako jazykový systém umožňují komunikaci a rozvoj řeči u dětí a dospělých jak s mentální retardací, autistů, tak u lidí s multihandicapem. Používání piktogramů je vždy doplněno mluvenou řečí, popřípadě i znaky. Jednotlivé piktogramy jsou uspořádány do souboru. Tento soubor obsahuje přes 700 obrázků, které znázorňují osoby, zvířata, věci, činnosti, vlastnosti, představy, pocity a vztahy. Celý soubor je vytištěný bíle na černém pozadí. Tento systém komunikace piktogramů je konkrétní a snadno zapamatovatelný, tzn., že nedělají velké potíže ani osobám s těžším mentálním postižením.

Pomocí piktogramů mohou osoby sdělovat svému okolí své potřeby a stávají se tak aktivními účastníky jak ve vzdělávacím procesu, tak v běžné konverzaci. Piktogramy dovolí komunikovat i s lidmi, kteří tento systém neznají, protože obrázky jsou natolik srozumitelné, že není zapotřebí speciálního výcviku a znalostí.

Používání piktogramů doplňujeme mluvenou řečí a znaky Makatonu. Při každodenní práci dítěte s piktogramy, dochází k zapamatování jednotlivých symbolů k procvičování koordinace ruka-oko, cvičí se motorika, pozornost, soustředění, zlepšuje se schopnost vizuálního rozlišování. Piktogramy a Makaton usnadňují komunikaci, pedagogové informují děti o plánovaných činnostech dne, dětem umožňuje sdělit své potřeby, pocity, přání, zážitky.

PaedDr. Irena Johanka Savková

Piktogramy a jejich využití v naši škole

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod