ERGOTERAPIE

Ergoterapie – léčení, léčba prací; poskytnutí zajímavé nevyčerpávající práce se zaměřením na léčebný proces, nikoli na výnosy ekonomické, cílená terapie postiženého jedince v oblasti somatické i psychické - nácvik soběstačnosti a samostatnosti, rozvíjení zájmové činnosti. Ergoterapie je stará léčebná metoda. O povzbudivém vlivu práce, sportu a různých činností na lidské zdraví věděli již starověcí lékaři.

Ergoterapie individuální se zaměřuje na nácvik:

  • soběstačnosti samostatnosti při jídle, osobní hygieně, oblékání, úklidu
  • psaní s použitím pomůcek pro pravou nebo levou ruku či jiný způsob psaní
  • uchopování, zlepšení pohyblivosti prstů, ruky a celé horní končetiny

Ergoterapie skupinová je buď

  • cílená- zaměřená na postiženou oblast
  • pro výcvik a rozvoj poškozené funkce končetin, zvláště horních
  • zlepšování obratnosti a spolupráce obou rukou
  • nebo kondiční- usiluje o udržení dobré kondice a vede klienta k tomu, aby prakticky využíval zvyšující se tělesnou a duševní zdatnost v pracovních činnostech. Slouží i k léčbě poruch psychických a odvedení pozornosti od sebepozorování ke konkrétní činnosti.

Součástí IVP žáků školy, je školní ergoterapie. Jednotlivé prvky se vzájemně prolínají nejen ve výchovných předmětech. Zaměřujeme se hlavně na systematický rozvoj motorických schopností, rozvoj grafomotoriky, nácvik správného úchopu s využitím vhodných kompenzačních pomůcek, nácvik psaní s použitím pomůcek pro pravou nebo levou ruku či jiný způsob psaní, zlepšení pohyblivosti prstů, ruky a celé horní končetiny, nácvik soběstačnosti, samostatnosti při jídle, osobní hygieně, oblékání, obouvání, pomoc při úklidových činnostech.

PaedDr. Irena Johanka Savková

Nácvik sebeobslužných dovedností, 1B.

Ergoterapie ve výuce žáků s poruchami autistického spektra a mentálním postižením

Pracovní činnosti

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod