NÁCVIK SEBEOBSLUŽNÝCH DOVEDNOSTÍ 1.B třída

U žáků s nerovnoměrným či opožděným mentálním vývojem se setkáváme přirozeně i s nedostatečnou úrovní sebeobslužných dovedností. Míra soběstačnosti se odvíjí od stupně postižení. Poskytování podpory v této oblasti představuje základní výchovný prvek v péči o tyto žáky, na němž se v podstatné míře podílí asistent pedagoga.

U žáků se zaměřujeme na cílený individuální nácvik sebeobsluhy, a to na bazální úrovni (osobní hygiena-udržování tělesné čistoty, umývání, používání toalety, oblékání, obouvání, stravování, orientace v prostředí školy, příprava pomůcek na vyučovací hodinu).

Při nácviku sebeobsluhy vycházím především z toho, co by již žák mohl vzhledem ke svému mentálnímu věku za pedagogické podpory dokázat sám. Opatření aplikuji v každodenních reálných školních situacích. Vhodně žáka motivuji pochvalou či drobnou odměnou za snahu či každý dosažený pokrok. Je potřeba se obrnit trpělivostí.

Základem při aplikaci tohoto opatření u žáků s mentálním deficitem je poskytnutí vyšší míry vizuální podpory:

  • Sebeobslužné činnosti tedy nestačí pouze vysvětlit, je třeba i předvést.
  • Do nácviku zapojuji i spolužáka, který již dovednost samostatně zvládá a může být dobrým modelem a zároveň motivací.

U žáků s hlubším mentálním deficitem, aplikuji nácvik zejména formou hry, poskytuji podporu prostřednictvím obrázků či videí:

  • Využívám obrázky a videa, na nichž je trénovaná činnost zobrazena.
  • Na různých pomůckách učím žáky zapínat různé druhy knoflíků, patentů atd.
  • Postupně přecházím na praktické dovednosti: např. použít příbor.

V některých případech uplatňuji rozkreslení činnosti do kroků:

  • Jednotlivé kroky postupu (např. mytí rukou) rozkreslím si to tak, aby obrázkový návod mohl žák sledovat při činnosti. U mytí např. kroky „pustit vodu“-,,namočit ruce“ -namydlit ruce“ atd., schéma máme vyvěšené nad umyvadlem pomocí suchého zipu, jednotlivé obrázky se mohou pro lepší orientaci postupně sundávat a odkládat do krabičky.
  • Návod se žákem čtu, jeho rukou ukazuji na obrázky, abych upoutala jeho pozornost, a podle nich se žákem činnost vykonávám.

Anna Lýsková, asistent pedagoga, 2020

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod