KONCEPT BAZÁLNÍ STIMULACE

Koncept Bazální stimulace – umožňuje dětem s těžkým psychosomatickým postižením rozvoj osobnosti a výrazné zlepšení komunikace se svým okolím. Bazální stimulace umožňuje lidem s postiženým vnímáním a poruchami hybnosti zlepšovat svůj stav a to cílenou stimulací smyslových orgánů.

Cílem Bazální stimulace je podpora a umožnění vnímání tak, aby u postižených docházelo k:

  • podpoře rozvoje vlastní identity
  • umožnění navázání komunikace se svým okolím
  • zvládnutí orientace v prostoru a čase
  • zlepšení funkcí organismu.

Ztráta schopnosti pohybu vede k senzorické deprivaci a k následně nedostatečné vlastní organizace neuronální sítě. Vznik nových dendritických spojení mezi neurony podmiňuje neustálý přísun podnětů z okolí i vlastního těla. Bazální stimulace se snaží tyto podněty člověku zprostředkovat stimulací jeho smyslových orgánů.

Dotýkat se je základní lidská schopnost. Přes doteky se k nám dostává spousta impulsů ze zevního prostředí, ale také my s naším okolím přes doteky komunikujeme. Doteky mají v životě člověka různé role a to jim přikládá obrovský význam. Přes doteky poznáváme svět anebo je také využíváme v mezilidské komunikaci. Koncept Bazální stimulace klade velký zřetel na každý druh doteků, které ve své práci tým pracovníků poskytuje. Doteky pedagoga musí být zřetelné a cíleně promyšlené tak, aby jejich nedostatečná kvalita nevyvolávala pocity nejistoty.

Koncept využívá možnosti pomocí doteků terapeuticky působit a to v těchto technikách:

  • metody polohování
  • rehabilitační cvičení
  • masážní techniky
  • pomoc při pohybu a korekci polohy, atd.

Metody Bazální stimulace mají široké uplatnění ve speciálním školství. Jednotlivé techniky jsou oblíbené mezi dětmi i pedagogy. Z vlastního zájmu se zúčastnili odborného kurzu Bazální stimulace 1, 2 všichni pedagogičtí pracovníci.

PaedDr. Irena Johanka Savková

Koncept bazální stimulace v praxi, duben 2021

Koncept bazální stimulace ve 4. A

Uplatnění konceptu bazální stimulace při naplňování speciálních potřeb žáků s těžkým zdravotním postižením

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod