UPLATNĚNÍ KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE PŘI NAPLŇOVÁNÍ SPECIÁLNÍCH POTŘEB ŽÁKŮ S TĚŽKÝM ZDRAVOTNÍm POstižením

Historicky III. mezinárodní kongres bazální stimulace se uskutečnil v listopadu 2009 ve Frýdku-Místku. Jako jediná škola jsme prezentovali své zkušenosti s konceptem bazální stimulace ve vzdělávání a výchově dětí a žáků s těžkým kombinovaným postižením. Součástí příspěvku byly fotografie a videozáznamy zachycující uplatňování konceptu bazální stimulace ve výuce, aplikace stimulací, používané pomůcky a kazuistiky žáků školy. 

Příspěvek zachycoval možnosti využití a přínos konceptu v denní péči o děti ve speciální škole. Pedagogové využívají základní i nástavbové prvky konceptu BS nejen ve formě stimulací, ale také ve formě asistované péče u běžných i terapeutických činností, polohování, k plnění cílů stanovených v individuálních vzdělávacích plánech, které nejsou děti schopny vzhledem ke svému postižení provést samostatně. Koncept BS prolíná všechny činnosti pracovního dne. Je součástí připravovaného vzdělávacího programu školy.

Úvod

Zabýváme se výchovou a vzděláváním dětí s kombinovanými vadami. Jedná se o kombinaci středně těžké, těžké a hluboké mentální retardace s různou formou dětské mozkové obrny-převládá kvadruparetická forma DMO, se smyslovými vadami, autistickými rysy, epilepsií.

Tento školní rok zahájilo docházku celkem 27 dětí ve věku 5-20let. 80% žáků je imobilní, inkontinentní, nekomunikující verbálně, plně odkázáni na pomoc druhé osoby. Výuka dětí s takto závažným postižením je psychicky, fyzicky a finančně náročná. Klade velmi vysoké nároky na odbornou způsobilost pedagogických pracovníků, organizaci výchovně vzdělávacího procesu, ale hlavně na zajišťování terapií a aktivit vedoucí k pozitivnímu osobnostnímu rozvoji handicapovaného dítěte. Tyto podpůrné terapie a aktivity totiž tvoří podstatnou část struktury vyučovacího dne.

Koncept BS začal pronikat do vzdělávacího procesu školy v roce 2005. Odborné školení formou prožitků absolvovalo vedení školy. To pozitivně ovlivnilo názor na vzdělávání dětí s těžkým zdravotním postižením. Uvědomily jsme si, že koncept BS dokáže působit na všechny složky osobnosti jedince, jeho integrací do vzdělávání dosáhneme komplexního rozvoje dítěte s takto závažným postižením.

Obsah

Všichni pedagogičtí pracovníci školy postupně absolvovali odborné kurzy vedené PhDr. Karolínou Friedlovou. 80% pedagogických pracovníků školy již absolvovalo i prohlubující seminář BS. Zbývajících 20% ze stávajícího počtu kolektivu se postupně kurzů účastní. V rámci semináře se pedagogové aspoň okrajově přiblížili k světu handicapovaných jedinců. Jako absolventi certifikovaných kurzů bazální stimulace získali nejen nabyté odborné vědomosti a dovednosti, ale i něco navíc-pozitivnější přístup k činnostem s dětmi, obecně jiný pohled na život. Semináře zkvalitnily speciálně pedagogickou činnost pedagogů, přístup pedagogických pracovníků k dětem a také komunikaci a vzájemnou spolupráci v kolektivu.

Iniciální dotek a Desatero bazální stimulace považujeme ve vztahu k našim žákům za samozřejmost. Většina činností je prováděna před zrcadlem, čímž je dětem umožněna zraková kontrola a snadnější orientace.

Částečná nebo celková masáž – povzbuzující, či zklidňující se provádí v rámci rehabilitační výchovy v multisenzorické místnosti Snoezelen a ve třídách, při koupeli v hydromasážní vaně. U zklidňující stimulace dochází k uvolnění spasticity, zklidnění záchvatových stavů, uvědomování si jednotlivých částí vlastního těla, k celkovému tělesnému uvolnění, k upevnění vztahu a důvěry dítěte k pedagogovi. K masáži na sucho využíváme olivový olej spolu s vonnými esencemi, které volíme dle aktuálního stavu dítěte.

Tak dochází také k olfaktorické stimulaci. Při silném zahlenění aplikujeme kontaktní dýchání s přidanou vibrací po stranách hrudníku dítěte. Povzbuzující stimulace končetin se uskutečňuje před grafomotorickým cvičením, cvičením jemné i hrubé motoriky.

Děti jsou polohovány dle konceptu bazální stimulace do polohy mumie nebo do polohy hnízdo vždy po masáži. Polohováním umožňujeme vnímání tělesného schématu a orientaci v prostoru. Používáme válce, hady, podkovy, deky a polštáře. Využíváme také hračky, které jsou dětem blízké a k nimž mají určitý osobní vztah.

Pro rozvoj smyslového vnímání jsou třídy a multisenzorická místnost Snoezelen vybaveny vibračními pomůckami a hudebních nástroji umožňující při hraní procítění vibrací. Vibrační stimulace aplikujeme také pohybem obilného klasu, položením dítěte na hrudník terapeuta. K optické stimulaci využíváme denní světlo, rozdíl mezi světlem a tmou, světelný panel, desky s rozkladem světla, svíčky, baterky. Délku stimulace přizpůsobujeme k zrakovému postižení dítěte, jeho momentálnímu rozpoložení a zdravotnímu stavu.

Při stimulaci dbáme na změnu poloh dítěte. Např. žákům ve vertikalizačních stojanech umožňuje poloha ve stoje vnímat zrakem mnohem více podnětů z prostředí, v němž se nacházejí a současně probíhá vestibulární a somatická stimulace. Obvyklá délka terapie je cca 20 min.

V rámci smyslové výchovy a rozvoje zrakového vnímání je terapie zaměřena především na prodlužování doby fixace zraku, rozeznávání rozdílu mezi světlem a tmou, cvičení očních pohybů a zrakovou koncentraci. Cílem auditivní stimulace je rozvoj sluchového vnímání, rozlišovací schopnosti pro jednotlivé zvuky a umožnění orientace v prostoru. Zaměřujeme se jak na zvuky předmětů denní potřeby, zvuky z přírody a hudební nahrávky různých žánrů. Důležitá je lokalizace zdroje zvuku, a reakce dětí na intenzitu, intonaci a hlasitost hudebního i mluveného projevu. Tradičně používáme Orffovy nástroje, kytaru a klávesy.

Bucofaciální stimulaci provádějí pedagogové v průběhu vyučovacího procesu 2x denně před jídlem, či řečovou výchovou. Ke stimulacím využíváme kulaté měkké štětce, vodu, lžičky, ubrousky a především ruce. Cílem je lepší orientace jazyka v ústech, změna jeho polohy, aktivizace polykání, úprava funkce žvýkacího svalstva, normalizace svalového napětí, úprava a stimulace dýchání a podpora předřečového svalstva. Fáze přijímání jídla je prováděna s dodržováním všech zásad konceptu BS, což představuje dodržování správné polohy těla při jídle a zapojení zrakových, sluchových, čichových a chuťových analyzátorů do preorální fáze. Asistovaná spolupráce dětí na přijímání potravy a tekutin je součástí individuálních vzdělávacích plánů v rámci pracovní výchovy.

Metody konceptu BS jsme zakomponovali do běžného vyučovacího dne. Upravili jsme organizaci jednotlivých školních dnů, rozvrh hodin, vybavili jsme místnosti vhodnými pomůckami. Pedagogové využívají základní i nástavbové prvky konceptu bazální stimulace nejen ve formě stimulací, ale také ve formě asistované péče u běžných i terapeutických činností, polohování, k plnění cílů stanovených v individuálních vzdělávacích plánech. Koncept BS prolíná všechny činnosti pracovního dne.

Závěr

Koncept BS je ideální metoda pro pedagogickou práci s dětmi s kombinovaným postižením. Zlepšuje kvalitu života dětí, povzbuzuje jejich psychický a fyzický vývoj. Správné aplikování metod bazální stimulace usnadňuje a urychluje kroky vedoucí ke zdárnému splnění úkolů stanovené v individuálních výchovně vzdělávacích plánech dětí. Koncept BS zkvalitňuje speciálně pedagogickou činnost pedagogů, sjednocuje přístup pedagogických pracovníků k dětem, upevňuje vztah a důvěru dítěte k pedagogovi, pozitivně působí na komplexní rozvoj osobnosti dítěte.

PaedDr. Irena Johanka Savková

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod