KONCEPT BAZÁLNÍ STIMULACE VE 4. A

Prvky  konceptu Bazální stimulace  (dále jen BS) provází každodenní vzdělávací proces žáků naší třídy.

Jedná se o prvky základní – somatická, vestibulární a vibrační stimulace a zároveň o prvky nástavbové  - optická , auditivní, taktilně – haptická, olfaktorická a orální stimulace. Vzhledem k těžkému kombinovanému postižení všech žáků je koncept BS v naší třídě stěžejním a výchozím bodem pro  vzdělávání. Dodržujeme veškeré zásady konceptu BS. Samozřejmostí je například verbální upozornění žáka na činnosti, doplněné dotekem. Eliminujeme nečekané doteky, nečekané zvuky, které by naše žáky mohly vyděsit a způsobit jim nepříjemné pocity.

Prostředníctvím konceptu BS s dětmi komunikujeme, pro vnímání pocitů dítěte je potřeba znát anamnézu dítěte, zohledňovat jeho aktuální stav a být citlivým na jeho projevy.

Prvky nástavbové se prolínají výukou průběžně. Somatické a vestibulární stimulace zařazujeme do režimu dne, co možná nejčastěji. Aplikujeme především zklidňující a povzbuzující somatické stimulace – dle aktuální potřeby. U žáků zaznamenáváme příjemné pocity, které se projevují pousmáním, prohloubením dechu, klidnými pohledy na terapeuta, uvolněním svalového napětí apod. U některých dětí se nám osvědčila pro zklidnění a navázání kontaktu Masáž stimulující dýchání. Dbáme na správné polohování dětí nejen po dané stimulaci (mumie, hnízdo), díky kterému dítě vnímá lépe své tělesné schéma a cítí se bezpečně.  Samozřejmostí je mikropolohování, které využíváme při činnostech v rehabilitačních židlích či vozících. 

Somatické stimulace provádíme vždy v příjemném a klidném prostředí třídy či v prostředí Snoezelenu. Je zajištěna optimální teplota i osvětlení. Pedagogičtí pracovníci, provádějící prvky konceptu BS, jsou proškoleni a mají vesměs dlouholeté zkušenosti s touto terapií.

 

Mgr. Kateřina Šípová, třídní učitelka, 2020

 

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod