MUZIKOTERAPIE

Muzikoterapie je součást léčebné pedagogiky, zabývá se vztahem „člověk-zvuk“. Jejím cílem je otevřít komunikační kanál klíčem, který se jmenuje „hudba“ či „zvuk“ a přinést skrze tento kanál terapeutický účinek.  Muzikoterapie je vhodnou terapeutickou metodou u jedinců se širokým spektrem diagnóz: autismus, mutismus, psychózy, neurózy, psychosomatická onemocnění, neurologická postižení, nevidomí, nevyléčitelně nemocní atd.

Hudba ovlivňuje vegetativní funkce - srdeční rytmuskrevní tlakdýchánísvalový tonus, motorikutermoregulaci a pod. Používá se ke zmírnění bolestiúzkostistrachu.

Světová federace muzikoterapie z roku 1996 v definici uvádí, že, muzikoterapie je použití hudby nebo hudebních elementů tzn. melodie, rytmu, zvuku, kvalifikovaným muzikoterapeutem v individuální nebo skupinové práci s klienty za účelem rozvinout a usnadnit komunikaci, pohyblivost, vztahy, sebevyjádření, schopnost učení. Cílem je obnovovat a rozvíjet funkce klienta tak, aby dosahovat vyšší kvality života, rehabilitace, léčby.

Hudba k terapii se většinou nevybírá podle estetických kritérií. Obvykle se neklade důraz na obsahovou stránku díla, ale na schopnost bezprostředně působit.

Na terapii hudbou se nahlíží jako na jednu z možných cest komunikace a také spolupráce. Prvky muzikoterapie se dají přirozeně uplatňovat ve všech ostatních složkách výchovy. Odráží se především v citovém, mravním a celkovém estetickém rozvoji dítěte. Nenásilně a přitom velmi účinně ovlivňuje rozumový a smyslový vývoj.

Muzikoterapie rozvíjí u dětí vnímání rytmu, tempa, melodie, harmonie, také hudebního výrazu. Celkově vede k jejich tvořivé nápodobě. Rytmus, tempo a melodie jsou důležité pro celkový rozvoj motorických schopností postiženého jedince, v jeho řečové výchově. Pomáhá upevňovat verbální i neverbální komunikaci, umožňuje společně pracovat pro společný cíl.

Hudba ovlivňuje pozitivně všechny jedince nezávisle na druhu a míry postižení. Skupinové zpívání, poznávání hudebních nástrojů, rytmizace, hra na různé předměty a na tělo je součástí hudební výchovy a „ranního kruhu“ všech tříd speciální školy. Rádi se aktivně účastníme také kulturních aktivit v rámci celé republiky.

PaedDr. Irena Johanka Savková

Celostní muzikoterapie jako jedna z aktivit...

Publikace Slezské univerzity v Opavě, str. 77

Celostní muzikoterapie dle L.H. ve 4.A

Celostní Muzikoterapie Lubomíra Holzera (CMLH)

Fotografie zachycující průběh lekcí muzikoterapie

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod