POČÁTKY IMPLEMENTACE INTERAKTIVNÍCH TABULÍ DO VÝUKY

V listopadu 2008 získala škola díky grantu MŠMT možnost zakoupit interaktivní tabuli pro podporu výuky žáků s kombinovaným postižením. Volba tabule se odvíjela od možností a schopností žáků. Základní podmínkou byla možnost polohování tabule tak, aby byla umožněna práce všem žákům bez ohledu na jejich věk a postižení. Z tohoto důvodu byla zvolena tabule s pojezdem, která umožňuje změnit nastavení výšky i samotným žákům bez nutnosti opětovného seřizování. Druhou velice podstatnou vlastností byl způsob ovládání. V současné době existují na našem trhu dva hlavní typy interaktivních tabulí. První z nich je SMART Board, který umožňuje ovládání jak dotykem ruky tak i pera. Tento typ interaktivní tabule má sice oproti druhému typu rozšířenou možnost ovládání o využití ruky, avšak v případě využití při výuce dětí s kombinovanými vadami se zdál býti méně praktický. Možnost využití jak ruky, tak i pera se zdála například při grafomotorických cvičeních matoucí v případě kdy se žák při psaní perem dotkne omylem plochy tabule i rukou. Z tohoto důvodu byla zvolena interaktivní tabule ActivBoard, která se dá ovládat jen pomocí pera a ukazovátkem. Tento typ tabule je také daleko více odolný vůči poškození. K oběma typům je výrobcem dodáván speciální výukový software, který umožňuje pedagogickým pracovníkům připravit výukové hodiny do různých předmětů. Tyto hodiny zároveň mohou pedagogičtí pracovníci sdílet navzájem prostřednictvím databází výukových hodin na internetu. Jelikož se interaktivní tabule teprve pomalu dostávají na tento typ škol, neexistuje v současné době dostatek materiálů pro výuku žáků ZŠ speciální s kombinovaným postižením, což ovšem nijak nebrání ve vlastní tvorbě. Dá se říci, že v případě žáků s kombinovaným postižením není nedostatek materiálů (výukových hodin) ani tak velký problém, a to z toho důvodu, že již samotné vzdělávání této skupiny žáků je velice individuální a každý jednotlivec vyžaduje zvláštní přístup. Tudíž je třeba si uvědomit, že práce pedagogických pracovníků, kteří mají zájem využívat interaktivní tabuli jako doplněk výuky, bude začínat tzv. od píky a nebude zrovna jednoduchá a časově nenáročná. Avšak možností, které nám interaktivní tabule nabízí, by byla veliká škoda nevyužít.

Mgr. Irena Savková, 2008

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod