TVORBA VÝUKOVÝCH HODIN

Jelikož programy, které byly využívány při práci na PC s dotykovými monitory a v současné době pro práci na interaktivní tabuli nejsou speciálně určeny pro žáky s kombinovaným postižením, vzniká požadavek vytvoření vlastních výukových hodin, které b y vycházely z individuálních schopností a možností žáků. Tyto výukové hodiny budou tvořeny s využitím softwaru dodávaného k tabuli. Tento software již sám o sobě nabízí velkou zásobu prostředků (obrazových a zvukových materiálů) k této tvorbě a zároveň umožňuje dodat vlastní materiály, jež jsou využívány při výuce v rámci většiny předmětů(piktogramy, obrázky ze systému VOKS atd.) Interaktivní tabule tak rozšiřuje možnosti procvičování a nácviku činností daných vzdělávacími programy.

Důležitým aspektem před vlastní tvorbou výukových hodin bylo určení zdroje, z něhož je třeba vycházet. Poněvadž je převážná většina žáků naší školy vzdělávána dle rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy a jejich výuka vychází z individuálních vzdělávacích plánů, rozhodli jsme se jako zdroj použít právě IVP. Po prostudování IVP jednotlivých žáků třídy jsme určili společné okruhy, které by byly vhodné ke zpracování do výukových hodin. Dále probíhal rozbor jednotlivých okruhů, jejich rozdělení do výukových hodin a shrnutí potřebných materiálů (obrázky, fotografie, videa, zvukové nahrávky). V současné době probíhá vlastní tvorba výukových hodin. Poté bude následovat prověřování vhodnosti těchto hodin k výuce. V případě, že se tyto hodiny osvědčí, budou zařazeny žákům do jejich individuálních vzdělávacích plánů a stanou se přirozenou součástí výuky.
V rámci přicházející tvorby školního vzdělávacího programu pro ZŠ speciální počítáme na naší škole do budoucna se zařazením využívání informačních technologií a tím i využívání interaktivních tabulí do jednotlivých předmětů a s jejich vzájemným propojením a věříme, že našim žákům poskytneme další způsob výuky pro ně vhodný.

Itabule

Martin Pika, třídní učitel, 26.2.2009

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod