PŘÍNOS IMPLEMENTACE IPADU DO VÝUKU DĚTÍ - PŘÍPADOVÉ STUDIE

Výhodou je intuitivní ovládání a citlivý dotykový displej a lze ho využívat i u žáků s těžkým kombinovaným postižením a autismem. IPad využíváme u většiny našich žáků především v rámci Rozumové a Smyslové výchovy a v Hudební a Řečové výchově a dále v předmětu Psaní a Matematika.

Z mého pohledu bych vyzdvihla dvě výhody práce na iPadu:

  1. různorodost aplikací – barevné provedení, které zaujme děti
  2. motivace pro žáka – při správném provedení má spousta aplikací výrazné vizuální a zvukové efekty, dítě ihned vidí, že úkol splnilo správně

Všichni žáci, s kterými pracujeme na iPadu, mají díky svému tělesnému postižení potíže s jemnou motorikou a právě jednoduché ovládání jim umožňuje plnit úkoly a tím mají možnost zažívat pocit úspěchu.

Žákyně J. 17 let – atypický autismus, STMR

Cílem práce na iPadu je u žákyně je především rozvoj zrakového vnímání a orientace na ploše, rozvoj grafomotoriky a rozvoj předmatematických dovedností, prodloužení doby koncentrace, prohloubení zájmu o činnost a zmírnění stereotypních projevů.

V rámci Matematiky se zaměřujeme na třídění předmětů např. dle barev nebo tvaru, poznávání geometrických tvarů, poznávání číslic a tvorbu číselné řady. Žákyně velmi rychle pochopila princip práce a v některých případech je schopna tuto dovednost aplikovat i v novém neznámém programu. 

V rámci Psaní se věnujeme rozvoji grafomotoriky a to vybarvováním obrázků, obtahováním grafických prvků a malováním. Žákyně si osvojuje prostorovou orientaci na ploše, zatím určí pojmy nahoře, dole a uprostřed. Tato činnost je pro dívkou nejvíce oblíbená.

V předmětu Řečová výchova popisujeme obrázky, zaměřujeme se na tvorbu pojmů, např. ovoce, zelenina, rozvíjíme zrakové vnímání. Tvorba pojmů je pro dívku nejvíce obtížná, zvládá ji podle svých momentálních psychických a fyzických možností.

Práci na iPadu přijímá žákyně velmi kladně, sama tuto práci během vyučování vyžaduje. U jednodušších programů postupně pochopila ovládání a dovede si v některých případech sama vybrat a zapnout program. Největší pokrok dosáhla v třídění předmětů, tvorba pojmů postupuje pomaleji. Dívenka se dovede na práci soustředit a nedochází při ní ke stereotypním projevům, jako jsou echolálie a stereotypní pohyby rukou.

Žák Š. 17 let – DMO – kvadruparetická forma, TMR, oboustranná hluchota

Cílem práce na iPadu je rozvoj rozumových schopností a dovedností, zvýšení koncentrace, cílená aktivita horních končetin.

Vzhledem ke spasmu končetin je práce na iPadu možná pouze s asistovanou pomocí. Žák je ale schopen na vzdálenost několika centimetrů rukou zacílit na obrázek a ukázat tak správné řešení. Dotyk na obrazovku musí už být veden s pomocí druhé osoby.

Zaměřujeme se především na kategorizaci předmětů, zvířat, vztahy mezi předměty a rozvoj grafomotoriky. Chlapec se na práci vždy soustředí, postupně prodlužujeme dobu, nyní zvládne přibližně 10 minut práce. Zařadila jsem také před prací na iPadu diametrální masáž končetiny dle konceptu Bazální stimulace, aby došlo k jejímu uvolnění. Používáme pokud možno aplikace s většími obrázky, aby bylo možné poznat zacílení ruky. U větších obrázků se také snaží o samostatný dotyk na displej, což se mu někdy podaří. Velkou výhodnou je, že správná odpověď je u některých programů doprovázena výrazným vizuálním efektem (např. padající hvězdičky), což chlapce hodně motivuje a dělá mu velkou radost, že správně odpověděl. U žáka došlo k pokroku v délce koncentrace na činnost a také se velmi snaží o přesný pohyb ruky, aby byl schopný sám ukázat na řešení.

Chlapec I., 7 let – DMO, centrální hypotonický syndrom, TMR, okohybná porucha

Žák nezvládá cílenou manipulaci s předměty, úchop předmětů je jen mechanický. Cílem práce na iPadu je sluchová stimulace a odstraňování nežádoucího chování a neklidu. Vzhledem k okohybné poruše a výrazné hypotonii jsme zařazovali hry se sluchovými podněty. Nacvičujeme cílené naslouchání, zaměření pozornosti, umisťovali jsme iPad v různých vzdálenostech, aby chlapec lokalizoval zdroj zvuku.

Nejraději žák poslouchá rytmické zvuky bubínku nebo zvuky zvířat, věnuje zvukům plnou pozornost, postupně jsem zařadila i poslech říkanek s rytmickým vytleskáváním.

U chlapce je častý výrazný motorický neklid doprovázený křikem nebo smíchem. V tomto stavu jsem pouštěla zvuky bubnů, vždy došlo k jeho zklidnění a poslechu zvuků. 

Aplikace pro výuku nabízí firma Apple a velká většina je nabízena zdarma. Podrobnější informace lze také získat na některých webových stránkách, např. www.i-sen.cz, kde po registraci získáme přehled a ukázky aplikací roztříděných podle oblasti, kterou chceme rozvinout (rozvoj smyslů, třídění předmětů, pro autisty) nebo na stránkách www.ipadveskole.cz.  

Mgr. Karin Widomská, třídní učitelka, 2014

 

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod