VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ A TERAPEUTICKÉ METODY

Stejně jako v běžných základních školách je i ve školách speciálních nezbytné rozvíjet osobnost žáků jak po stránce rozumové, duševní, ale i fyzické. Do výuky na naší škole jsme proto zařadili různé terapie a relaxační techniky, které dětem pomáhají zmírňovat napětí, rozvíjet potřebné schopnosti, dovednosti, smyslové vnímání nebo motoriku.

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod